Xerador de prezos da construción.

Xerador de Prezos.

España

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programas para Arquitectura, Enxeñería e Construción

En castellano

En català

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Em português

En français

Obra nova » Rehabilitación
Tipo de obra
0 Actuacións previas
D Demolicións
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
G Xestión de residuos
X Control de calidade e ensaios
Y Seguridade e saúde
YC Sistemas de protección colectiva
YCA Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos
YCB Delimitación y protección de bordes de excavación
YCC Protección de excavación de pilotes y muros pantalla
YCD Protección de noiros
YCE Protección de escaleras
YCF Protección perimetral de bordes de forjado
YCG Protección de grandes huecos horizontales en estructuras metálicas
YCH Protección de huecos horizontales en estructuras
YCI Protección durante la ejecución de forjados
YCJ Protección de extremos de armaduras
YCK Protección de huecos verticales
YCL Liñas e dispositivos de ancoraxe
YCM Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas
YCN Protección de cubiertas inclinadas
YCS Protección eléctrica
YCT Protección de zonas de trabajo
YCU Protección contra incendios
YCV Protección contra vertidos
YCR Vallado provisional de solar
YF Formación
YI Equipos de protección individual
YM Mediciña preventiva e primeiros auxilios
YP Instalacións provisionais de hixiene e benestar
YS Señalización provisional de obras
 

Xerador de prezos da construción.

       
   
 

Y

SEGURIDADE E SAÚDE

           

Pechar Pechar
España En castellano
Cataluña En català
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Pechar Pechar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço em Brazil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Pechar Pechar
Francia Prix en France
Marruecos Prix en Maroc
Argelia Prix en Algérie