Xerador de prezos da construción.

Xerador de Prezos.

España

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programas para Arquitectura, Enxeñería e Construción

En castellano

En català

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Em português

En français

Obra nova » Rehabilitación
Tipo de obra
0 Actuacións previas
D Demolicións
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
UA Alcantarillado
UC Aparcamentos
UD Pistas deportivas
UI Iluminación exterior
UJ Xardinería
UR Rego
UP Piscinas
US Depuración de augas
USE Estacións depuradoras
Ude Estación depuradora biológica
Ude Depósito de almacenamento de auga depurada
Ude Estación depuradora de augas grises
USF Equipos de depuración
UV Cerramentos exteriores
UX Pavimentos exteriores
UM Moblaxe urbán
UB Canalización de instalacións
UH Obra civil complementaria
UF Seccións de firme
UN Contencións
UT Proteccións e sinalización
» Rehabilitación
G Xestión de residuos
X Control de calidade e ensaios
Y Seguridade e saúde
¿Qué son estes prezos?
img_ampliar img_oculmenu Exportación: Arrastrar BC3 sobre 'Arquímedes' ou outro programa de medicións e Orzamentos.   Abrir este contido en 'Excel'   Abrir este contido en 'Excel 2007 (Office Open XML)'

USE012

Ude

Estación depuradora biológica.

   

3.441,98€

Estación depuradora biológica de aguas residuales, tecnología VFL, capacidade para 1 a 4 usuarios (H.E.), carga media de materia orgánica contaminante (DBO5) de 0,24 kg/día e caudal máximo de auga depurada de 540 litros/día.Descomposto

Ud

Descomposición

Rend.

p.s.

Prezo partida

mt46edb010a

Ude

Estación depuradora biológica de aguas residuales, tecnología VFL, capacidade para 1 a 4 usuarios (H.E.), carga media de materia orgánica contaminante (DBO5) de 0,24 kg/día e caudal máximo de auga depurada de 540 litros/día, equipada cun reactor biológico tipo AT e un compresor, segundo UNE-EN 12566-3.

1,000

3.157,35

3.157,35

mo006

h

Oficial 1ª fontaneiro.

1,955

15,78

30,85

mo098

h

Axudante fontaneiro.

1,955

14,62

28,58

mo001

h

Oficial 1ª electricista.

1,955

15,78

30,85

mo093

h

Axudante electricista.

1,955

14,62

28,58

 

%

Medios auxiliares

2,000

3.276,21

65,52

 

%

Costes indirectos

3,000

3.341,73

100,25

Custo de mantemento decenal: 1.411,21€ nos primeiros 10 anos.

 

Total:

3.441,98Referencia norma UNE e Título da norma trasposición de norma armonizada

Aplicabilidade

(1)

Obrigatoriedade

(2)

Sistema

(3)

UNE-EN 12566-3:2006/A1:2009

1.11.2009

1.11.2010

3

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino.(1) Data de aplicabilidade da norma armonizada e inicio do período de coexistencia

(2) Data final do período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE

(3) Sistema de avaliación da conformidade


Prego de condicións

UNIDADE DE OBRA USE012: ESTACIÓN DEPURADORA BIOLÓGICA.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de estación depuradora biológica de aguas residuales, tecnología VFL, capacidade para 1 a 4 usuarios (H.E.), carga media de materia orgánica contaminante (DBO5) de 0,24 kg/día e caudal máximo de auga depurada de 540 litros/día, equipada cun reactor biológico tipo AT e un compresor. Totalmente instalada y en funcionamiento, sin incluir la excavación, la nivelación ni el relleno del trasdós.


NORMATIVA DE APLICACIÓN

Instalación: CTE. DB HS Salubridad.


CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROXECTO

Número de unidades previstas, segundo documentación gráfica de Proxecto.


CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA


DO SOPORTE.

Comprobarase que a súa situación se corresponde coa de Proxecto.FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo. Colocación da estación depuradora. Conexionado coas redes de condución de auga, de salubridade e eléctrica. Posta en marcha.CONSERVACIÓN E MANTEMENTO.

Protexerase fronte a golpes e salpicaduras.CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA E CONDICIÓNS DE ABONO

Medirase o número de unidades realmente executadas segundo especificacións do Proxecto.

Espere, por favor

Executando proceso...

Pechar Pechar
España En castellano
Cataluña En català
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Pechar Pechar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço em Brazil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Pechar Pechar
Francia Prix en France
Marruecos Prix en Maroc
Argelia Prix en Algérie