Xerador de prezos da construción.

Xerador de Prezos.

España

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programas para Arquitectura, Enxeñería e Construción

En castellano

En català

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Em português

En français

Obra nova » Rehabilitación
Tipo de obra
0 Actuacións previas
D Demolicións
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
UA Alcantarillado
UC Aparcamentos
UD Pistas deportivas
UI Iluminación exterior
UJ Xardinería
UR Rego
UP Piscinas
UPC Equipos de control e cloración
UPD Equipos de depuración
UPE Equipamentos
UPG Formación de vasos e ménsulas
UPP Piscinas prefabricadas
UPR Remates prefabricados
UPT Revestimentos
UPI Iluminación
» Rehabilitación
US Depuración de augas
UV Cerramentos exteriores
UX Pavimentos exteriores
UM Moblaxe urbán
UB Canalización de instalacións
UH Obra civil complementaria
UF Seccións de firme
UN Contencións
UT Proteccións e sinalización
» Rehabilitación
G Xestión de residuos
X Control de calidade e ensaios
Y Seguridade e saúde
 

Xerador de prezos da construción.

       
   
 

UP

URBANIZACIÓN INTERIOR DA PARCELA

PISCINAS

           

Pechar Pechar
España En castellano
Cataluña En català
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Pechar Pechar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço em Brazil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Pechar Pechar
Francia Prix en France
Marruecos Prix en Maroc
Argelia Prix en Algérie